Kandidaturen A

Motivatie
Toen ik de overstap maakte naar bio-ingenieur, was de communicatie werkgroep mijn eerste contact met LBK. Ik merkte een heel fijne en enthousiaste sfeer, waar niemand bevooroordeeld werd. Deze onvoorwaardelijke acceptatie maakte dat ik me er gelijk thuis voelde.
Nadat ik in het jaarpresidium 3e bachelor was gestapt, zag ik dat deze sfeer binnen heel LBK aanwezig was. Ik begon me meer betrokken te voelen en vond activiteiten zoals TD’s, Plan Sjarels maar ook PV’s leuk om mee te volgen.

In deze betrokkenheid zag ik dat LBK voor veel meer staat. Tot nu toe had ik onderschat hoe een grote invloed een studentenvereniging kan hebben op onderwijsaanbod, onderwijsorganisatie en het aanbieden van jobs. Keer op keer was ik verbaasd door de veranderingen die LBK teweeg bracht: de omvorming van volledige eerstejaars OPO’s, de uitbreiding van de jobbeurs met 50%, …

Ik kijk ernaar uit hier deel van uit te maken en deze verwezenlijkingen voort te zetten. Graag zet ik mij in om de stem van de student mee te vertegenwoordigen en hen een aangename studententijd aan te bieden. Ik wil dat ze dezelfde fijne ervaring meemaken die ik heb gehad. Samen met een team vol gedreven mensen wil ik me hier vol enthousiasme voor engageren.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?
LBK zorgt ervoor dat bio-ingenieurs een makkelijke en aangename studententijd ervaren. Ze vertegenwoordigt de stem van de student binnen de onderwijsorganisatie en heeft zo een grote impact op onderwijsaanbod, cursusmateriaal, thesisorganisatie etc. Ze is een soort tussenpersoon tussen de student, het onderwijs en de bedrijven en biedt zo jobmogelijkheden en stageplaatsen aan.

Op vlak van ontspanning zorgt LBK voor een breed spectrum aan activiteiten. Dit gaat van de fakbar, TD’s en jaarweekends tot het koor, de IFR en de danslessen. Mentaal welzijn is, zeker sinds de coronacrisis, een groot aandachtspunt, dat we graag zouden uitbreiden met een buddyproject. Iedereen die hier nood aan heeft zou een helpende hand moeten kunnen krijgen, en LBK kan deze hand zijn.

Dat LBK zo goed werkt, komt door de organisatorische opbouw en het hechte gevoel dat er heerst. Hoge motivatie en waardering zorgen samen dat er jaar in jaar uit een team is dat klaar staat voor alle bio-ingenieursstudenten. We willen komend jaar ook focussen om dit te verhogen en verbeteren.
Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?
De laatste jaren is LBK veel gegroeid op vlak van bedrijvenrelaties. De jobbeurs wordt steeds groter en professioneler. We streven ernaar deze groei graag voortzetten door enerzijds meer bedrijven proberen aan te werven. Dit zal de winst vergroten en alle werkgroepen ten goede komen. Er kan meer focus gelegd worden op beloning en waardering voor het presidium om zo engagement en enthousiasme te verbeteren. Hiermee willen we het probleem van verlies van het aantal werkgroepleden en motivatie in het tweede semester aanpakken.

Een andere manier om dit engagement toe te laten nemen is via herstructurering van het presidium. Meer verantwoordelijkheden worden bij werkgroepleden gelegd. Zo worden ambities aangewakkerd, werkgroepleden warmer gemaakt om in de toekomst verantwoordelijke te worden en continuïteit en doorstroming van kennis bevorderd.

Over vijf jaar hopen we dat de Gnorgl populairder is, en een fakbar waar je vaker naartoe gaat dan enkel de grote feestjes. Samen met het Gnorgl team bekijken we hoe we rustige avonden aantrekkelijker kunnen maken, meer reclame kunnen maken naar externe kringen, … Ook de herstructurering van Gnorgl- en Baarr-boekhouder dient opgevolgd te worden en verbeterd te worden waar nodig.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?
Als preses heb je een centrale rol binnen de werking van LBK. Je hebt een globaal overzicht over wat er gebeurd en staat in voor aansturing en motivatie van je team. Je bent het gezicht van LBK en het eerste aanspreekpunt voor externen.

De preses is de bindende persoon tussen de faculteit, de studenten en andere externen. Naast voorzitter en coördinator van de PV en de DBV, ben je vertegenwoordiger van de studenten in LOKO (Leuvense overkoepelende kringorganisatie), Stura (studentenraad), faculteits- en onderwijsvergaderingen. Je bent als preses persverantwoordelijke, verantwoordelijk voor de oprichting van het Neutraal Comité (Neucom) en je zetelt de Raad Van Bestuur, het adviesorgaan van LBK dat de continuïteit in stand houdt en ervoor zorgt dat expertise die in de voorbije jaren verworven is niet verloren gaat.

Motiveren van je team valt zeker niet te onderschatten. Een goede en nauwe samenwerking met DB is essentieel, in het bijzonder met de bedrijvenrelaties- en onderwijsverantwoordelijken, aangezien zij twee van de drie belangrijke pijlers van LBK presenteren.

Hiernaast zit de preses ook in het fakhuis. Hierdoor ben je niet enkel voor externen maar ook voor studenten binnen de kring een aanspreekpunt.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?
Ik vind dat Wander zijn functie heel goed uitvoert. Ik denk binnen deze functie dat vooral de nieuwere problematiek kan aangepakt worden.

Dit jaar hebben de verantwoordelijken voor hun werkgroep uitgedacht hoe daar de ideale werking zou verlopen, los van hoe het tot dit jaar georganiseerd is. Ze dachten dus na over hoeveel mensen nodig zijn per werkgroep, welke taken er allemaal zijn en hoe deze verdeeld kunnen worden. Ook Gnorgl en Baarr boekhouders zijn verandert naar drie functies. Ik wil deze herverdeling mee opvolgen en motivatie van het presidium verhogen. Een gemotiveerd presidium maakt de samenwerking vlot.

Veel problematiek kan ook opgelost worden door kennis van ervaren mensen. Denk maar aan de raad van bestuur of de expertisecellen, waar mensen met kennis van je functie je raad kunnen geven. Ik denk dat als we meer gebruik maken van die kennis, betere oplossingen bekomen worden. Ik wil het presidium duidelijk maken wat dit allemaal is en ze motiveren met grote problemen of potentiële groeipunten raad te vragen.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks
bestuur?
Ik ben een sociaal en toegankelijk persoon en zo een makkelijk aanspreekpunt voor anderen. Ik kan een luisterend oor zijn: iedereen mag namelijk gehoord worden. Als preses, een persoon die iedereen kent, lijkt me dit een nuttige eigenschap om te hebben. Je bent bewoner van fakhuis, de plaats waar mensen altijd terecht kunnen.

Neutraal opstellen is ook een belangrijk. Als voorzitter van vele vergaderingen dien je de mening van heel je team te vertegenwoordigen, ook al is deze niet je eigen mening.

Ik ben georganiseerd en ondernemend. Ik smijt me graag in nieuwe uitdagingen en laat me niet snel afschrikken. Ook ben ik innovatief. De kennis van vorige jaren is een zeer grote bron aan informatie over hoe een presidium efficiënt werkt, maar hoeft niet blindelings gevolgd te worden. Het lijkt me nuttig continu te blijven zien hoe we dit kunnen verbeteren en optimaliseren.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja

Motivatie
Mijn eerste aanraking met LBK was op mijn onthaalweekend, de week voor ik aan mijn studies in Leuven begon. Ik kwam hier met een bang hartje toe, maar het moment dat ik in contact kwam met onthaal, dagelijks bestuur en de nieuwe eerstejaars hing er direct een open en vrolijke sfeer. Ik voelde me meteen thuis en zag het studentenleven helemaal zitten. Iedereen was welkom, en vriendelijkheid en inclusiviteit waren er een vast gegeven. LBK werd na een paar weken als een tweede thuis voor mij, een soort veilige plek waar ik met mijn vrienden tijd kon spenderen alsook nieuwe vrienden kon leren kennen. Ik heb hier vrienden voor het leven gemaakt. Dit is iets wat ik denk dat alle studenten in Leuven verdienen. Met onthaal heb ik dit jaar gezien hoe belangrijk het is om eerstejaars een thuis te geven binnen Leuven. Als vice-preses zou ik dit jaar niet alleen eerstejaars, maar alle andere studenten bio-ingenieur willen tonen dat LBK een plek is waar alle studenten welkom zijn en waar iedereen zichzelf kan zijn. Ik wil iedereen de mogelijkheid gunnen om dezelfde positieve ervaringen die ik heb beleefd, mee te maken.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?
LBK is voor mij, bondig gezegd, een structuur die bestaat om het leven van de bio-ingenieurstudent te versimpelen. Het dagelijks bestuur en het presidium houdt zich voortdurend bezig om dit waar te maken. Dit gebeurt op vele vlakken, waarvan LBK’s grote pijlers de drie belangrijkste zijn: onderwijs, ontspanning en professionele vorming. Zo is LBK als het ware een spreekbuis van de student naar de faculteit. Elke student kan terecht bij LBK Onderwijs om zijn/haar mening te verkondigen en te verdedigen. Daarnaast verzorgt LBK de cursusdienst, een aspect waar werkelijk elke bio-ingenieurstudent mee geholpen wordt. En wanneer voor al die cursussen bloed, zweet en tranen gevloeid zijn, staat LBK paraat om de link te zijn met de bedrijfswereld en studenten te sturen in de richting van hun gewenste loopbaan. Verder zorgt LBK ook voor diverse activiteiten waar iedereen op zijn/haar eigen manier kan ontspannen, en dat er altijd een plek is om met je vrienden samen te komen. Voor ieder wat wils, dus!

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?
Hoewel ik vind dat de werking van LBK nu al heel goed verloopt, en dat we voor veel studenten al veel hebben kunnen bereiken, denk ik dat we nog kunnen groeien op bepaalde vlakken. De functie vice-preses focust op de interne werking van de kring, en om deze te kunnen optimaliseren hebben we met de opkomende ploeg visiepunten uitgeschreven waardoor deze zou verbeterd kunnen worden.

Eén van de belangrijke aspecten waar mijn functie dan op zou focussen zou het mentaal welzijn van alle studenten zijn. De laatste jaren is de wereld meer en meer bezig met mentaal welzijn, en als LBK willen we natuurlijk ook onze bijdrage hieraan leveren. Wat ik graag zou verwezenlijken, is een nieuw initiatief opstarten, momenteel het buddy project genoemd, waarbij vrijwilligers zich dan zouden kunnen aanmelden om een buddy te worden. Studenten die nood hebben aan een luisterend oor kunnen dan via LBK in contact komen met een buddy.

Nog een belangrijk aspect is de uniformisatie van het textiel. We zouden graag voor elke werkgroep dezelfde kleur textiel hebben, die dan kenmerkend is voor LBK. In plaats van elke werkgroep elk jaar een ander logo te laten kiezen, zouden we volgend jaar graag simplistische logo’s ontwerpen die wel nog kenmerkend zijn voor de werkgroep, en zo ook elk jaar hetzelfde blijven. Dit is voor buitenstaanders minder verwarrend en het komt ook professioneler over dan een wirwar aan T-shirts en kleuren.

Verder willen we nog inzetten op het zoeken van extra manieren om het dagelijks bestuur, de verantwoordelijken en het presidium te waarderen. We willen ook opvolgen hoe de herstructureringen binnen het presidium verlopen en graag bijsturen waar nodig. Een ander belangrijk punt is de verbouwingen van de Gnorgl tot een goed einde brengen, alsook de relaties met de buren verbeteren. En natuurlijk valt duurzaamheid ook binnen onze visie als LBK, en willen we volgend jaar daar ook op inzetten, door bijvoorbeeld meer te letten op het sorteren tijdens evenementen.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?
De functie van vice-preses is er één met vele facetten. Hij/zij staat voornamelijk in voor de goede interne werking van de kring. Dit kan natuurlijk enkel indien de vice-preses een aanspreekpunt is voor elk lid van de kring. Hierdoor is de vice-preses op de hoogte van alle spanningen en kan hij/zij op zoek gaan naar een oplossing die alle partijen tevreden stelt. De vice-preses heeft in het bijzonder zeer nauw contact met het dagelijks bestuur, de jaarpresidia en de rest van het presidium. Op deze manier kan hij/zij vlot inspringen en hulp bieden waar nodig.

Het is tevens de verantwoordelijkheid van de vice-preses dat elk kringlid voorzien kan worden van presidiumtextiel. LBK zou LBK niet zijn zonder die mooie, groene truien! Daarnaast neemt de vice-preses ook het werkgroeptextiel voor zijn/haar rekening.

De mentale gezondheid van alle studenten is één van de belangrijkste onderdelen van de functie van de vice-preses. Er zijn reeds enkele initiatieven rond dit thema. Het is dan ook de taak van de vice-preses om deze te onderhouden en waar nodig nieuwe initiatieven op te starten. Het is aan de vice om dit aandachtig op te volgen en te verbeteren indien nodig.

De vice-preses is zelf ook studentenvertegenwoordiger. Samen met de preses zetelt hij/zij in de facultaire POC, het faculteitsbestuur en de faculteitsraad. Hij/zij is ook lid van de onderwijswerkgroep. Naast deze faculteits-gerelateerde vergaderingen, heeft de vice-preses ook een stem in de algemene vergadering van LOKO.

Fakhuis valt ook onder de verantwoordelijkheid van de vice-preses. Alle problemen die zich daar zouden voordoen, dienen door de vice-preses zo snel en effectief mogelijk opgelost te worden. Daarnaast is hij/zij ook voorzitter van de expertisecel Horeca en organiseert hij/zij vergaderingen wanneer deze nodig zijn.

De vice-preses staat ook in voor de LBK-kalender, met name het vastleggen van de data van belangrijke evenementen. Doorheen het academiejaar zal de vice-preses de kalender voortdurend aanvullen zodat deze up-to-date blijft.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?
Mentaal welzijn is voor mij enorm belangrijk. Daarom zou ik hier in mijn werkingsjaar graag extra aandacht aan besteden. Ik heb het niet alleen over het mentaal welzijn van de studenten – al komen zij zeker en vast ook aan bod – maar ook over het mentaal welzijn van het dagelijks bestuur en de verantwoordelijken. Jaar na jaar horen we dat sommige leden uit het dagelijks bestuur te veel op hun bord krijgen. Ik hoop dat door de herstructureringen, die dit jaar hun intrede doen, de werklast al wat vermindert. Maar soms wordt de LBK-rugzak te zwaar, en dan is het fijn als dat gewicht met iemand gedeeld kan worden. Ik wil die persoon zijn voor mijn team. Door hun keer op keer te verzekeren dat ze bij mij steeds een luisterend oor zullen vinden, zij het om hun hart te luchten, zij het om frustraties te uiten, zij het om eender welke andere reden. Het dagelijks bestuur en de verantwoordelijken mogen, net als alle andere studenten, toegeven als het even niet meer gaat. Het is fijn als er dan iemand voor je klaar staat om hulp of troost te bieden.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?
Toen ik drie jaar geleden als student aankwam in Leuven stond LBK – ondanks de sociale beperkingen – met open armen klaar om mij te ontvangen. De kring werd meteen een belangrijk deel van mijn dagelijks leven en mijn engagement zat er dan ook van in het begin in. Eerst zat ik in het jaarpresidium, daarna was ik een jaar lang trotse Baarrtapper en dit jaar had ik de mogelijkheid om eerstejaars, Kulakkers en andere studenten te mogen ontvangen als onthaal. Ik heb dit de afgelopen jaren met heel veel goesting gedaan. Ik hoop dat ik dan ook al heb meegeholpen om van LBK de ‘home away from home’ te maken die het voor mij is.

Ik ben de afgelopen twee jaren ook groepsleiding van mijn scouts geweest. Daar heb ik enorm veel van bijgeleerd. Zo weet ik nu dat ik mijn verantwoordelijkheid kan nemen, goed en graag kan werken in team, evenementen kan organiseren en een grote groep kan aansturen. Deze capaciteiten kan ik gebruiken in mijn functie als vice-preses. Ondanks de ervaring die ik reeds heb opgedaan, zijn er nog vlakken waar in ik kan groeien en bijleren.

Ik neem met plezier verantwoordelijkheid op en ben nauwkeurig in hetgeen waar ik me voor inzet. Ik sta steeds klaar om na te denken over interne problemen totdat er een oplossing gevonden is waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. Dit is iets dat niet altijd rozengeur en maneschijn is, dat weet ik uit ervaring, maar ik hoop volgend jaar die gulden middenweg zo veel mogelijk te kunnen bewandelen. Ik help graag. Ik luister graag. Ik ben er graag wanneer iemand me nodig heeft. Ik ga dan ook mijn uiterste best doen volgend jaar voor iedereen een aanspreekpunt te zijn, voor problemen groot en klein.

Kortom: ik ben klaar om de uitdaging aan te gaan. Ik heb zin om me volledig te smijten voor de vereniging en voor alle studenten bio-ingenieur, om aan de kring teruggegeven wat hij mij geboden heeft.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja

Motivatie
De eerste keer dat ik kennismaakte met LBK, viel de positieve en fijne sfeer me meteen op. Dit was tijdens het onthaalweekend als eerstejaarsstudent. Voor mij was op kot gaan in Leuven een eerste keer ver weg van huis. LBK voelde voor mij meteen aan als een plek waar ik me thuis kon voelen en mezelf kon zijn. Dit heeft me ertoe aangezet om mij in mijn tweede bachelor te engageren voor de werkgroep feest. Hierdoor kon ik met mijn eigen enthousiasme bijdragen aan die sfeer waar ik zelf veel aan had in mijn eerste jaar.
Dit jaar ben ik in de werkgroep onthaal gestapt waar ik veel mensen heb leren kennen en goede vrienden heb gemaakt. Ik ben zeer geïnteresseerd om volgend jaar de functie secretaris te bekleden en ik wil graag mijn vaardigheden en kennis uitbreiden door deze uitdaging aan te gaan. Ik ben zeer enthousiast om mijn tijd, energie en aandacht te investeren in deze functie. Ik kijk er naar uit om me samen met andere gedreven studenten in te zetten voor het dagelijks bestuur.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?
LBK is dé bindende factor tussen studenten Bio-ingenieur aan de KU Leuven en de faculteit. Wekelijks organiseert LBK een open onderwijs vergadering (OOV), waar alle studenten bio-ingenieur de kans hebben om het onderwijsbeleid van de faculteit te bespreken met de studentenvertegenwoordigers. Deze communiceren het dan door met de faculteit op diverse vergaderingen en met andere studentenvertegenwoordigers en de KU Leuven op de Studentenraad. Daarnaast krijg je in PAL-sessies steun in bepaalde vakken door studenten uit hogere jaren. Hierdoor voel je je als student betrokken in je studierichting.
Daarnaast creëert de studentenkring opties om in contact te komen met de bedrijfswereld. Dankzij de jobbeurs kan je kijken in welke richting je wilt uitgaan in je latere werkleven. Als laatste, maar zeker niet te vergeten zijn er de ontspannende activiteiten die georganiseerd worden door LBK. Een beetje ontspanning tijdens je studies kan nooit kwaad. Dankzij de organisatie van de vele feestjes, sportactiviteiten, IFR, cultuurquiz, … wordt ervoor gezorgd dat er voor iedereen een leuke activiteit is. Je leert hier ook veel nieuwe mensen kennen en breidt je kennissen uit.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?
Als studentenvereniging zouden we binnen 5 jaar nog steeds willen dat LBK een vertrouwde plek is waar (beginnende) bio-ingenieurs zich kunnen ontplooien. Het mentaal welzijn van de studenten is een grote prioriteit. We zouden graag een buddy project willen opstarten waarbij we studenten een platform bieden zodat ze elkaar onderling kunnen steunen. Daarnaast willen we de nieuwe hervormingen van de Baarr en Gnorgl goed blijven opvolgen en evalueren om te zien hoe het verloopt. We zullen ook proactief de relatie met de buren van de Gnorgl onderhouden/verbeteren met betrekking tot geluidsoverlast. Voor meer autonomie te hebben, willen we investeren in ons eigen materiaal in plaats van van anderen te moeten lenen. Hierdoor houden we meer flexibiliteit en controle over onze evenementen. Ook willen we de inzet van bestuursleden belonen en waarderen, zodat ze gemotiveerd en betrokken blijven bij onze werking. Tot slot zou over vijf jaar de examenwiki zijn aangepast naar een professionelere site die makkelijk in gebruik is.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?
Als secretaris ben je de administratieve verantwoordelijke binnen LBK en ben je een belangrijke link tussen het presidium en het dagelijks bestuur. Je neemt verslag tijdens de algemene vergadering, de presidiumvergadering, dagelijks bestuursvergadering en RvB. Je bent de tussenpersoon tussen LBK en het alumninetwerk van bio-ingenieurs, VBI. Je staat hiervoor in contact met hun en zetelt in hun RvB. Daarnaast houdt de secretaris zich ook bezig met de digitale werking. Je brengt de belangrijke zaken in orde zoals de examenwiki, Google Drive en LBK emailadressen.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?
Om te beginnen zou ik graag de examenwiki herbekijken en dit verder te professionaliseren. Zo zou ik graag voor elk vak enkele vragen beantwoorden die gaan over de leerstof zoals: “hoe pak ik dit vak aan?, “is het cursusmateriaal (handboeken/slides) nuttig voor dit vak om te studeren?”, … . Deze antwoorden zou ik dan verzamelen bij studenten die het vak reeds succesvol hebben afgerond. Ik wil ook een opruim doen op de wiki. Door de jaren heen zijn er heel wat documenten niet meer bruikbaar. Deze documenten zou ik verzamelen en in een aparte map steken. Zo blijven ze wel nog beschikbaar voor de studenten die willen maar staan ze niet door elkaar op de wiki.
Verder is ook de functie en invulling van secretaris helemaal vernieuwd sinds vorig jaar. Het lijkt me interessant om te bespreken en te bekijken wat er beter gaat en waar ik nog iets kan beteken. De zaken die hier naar boven komen, kan ik meenemen om mijn taak als secretaris zo goed mogelijk in te vullen.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?
Als een enthousiaste en betrokken student ben ik ervan overtuigd dat ik de juiste inzet en toewijding heb om een waardevolle bijdrage te leveren aan de functie secretaris. Mijn ervaring als voormalige leiding van de scouts heeft mij geleerd hoe belangrijk teamwork en samenwerking zijn en kan dit dan ook toepassen binnen het bestuur. Ik hecht veel waarde aan een gestructureerde aanpak en ben ervan overtuigd dat mijn organisatorische vaardigheden een waardevolle aanvulling zijn voor de functie van secretaris. Door mij in te zetten binnen het dagelijks bestuur en het opnemen van een fakhuisfunctie word ik gezien als een aanspreekpunt binnen LBK. Aangezien ik een benaderbaar persoon ben, zie ik het volgend jaar zitten om dit voor een grotere lijn door te trekken naar LBK en haar studenten en studenten die het nodig hebben.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja

Motivatie
Mijn eerste kennismaking met LBK was tijdens het onthaalweekend. Dit was voor mij een geweldige manier om andere studenten van mijn jaar te leren kennen. Helaas ben ik vanwege corona niet meer betrokken geraakt bij LBK na dit weekend. Toch had ik meteen een positieve indruk van de kring.

In mijn tweede jaar heeft een vriend van LBK mij aangemoedigd om baarrtapper te worden. Na mijn eerste ervaring tijdens de open presidium weken stapte ik enthousiast in het baarrteam. Tot op de dag van vandaag blijf ik erbij dat dit één van de beste beslissingen is die ik ooit heb genomen.

Het jaar daarop koos ik ervoor om me bij het onthaalteam aan te sluiten in plaats van op Erasmus te gaan. Dit omdat ik LBK een zeer open groep vind waar iedereen wordt gerespecteerd en geaccepteerd. Dit zorgde ervoor dat ik me direct thuis voelde binnen de kring. Tijdens mijn onthaaljaar heb ik veel nieuwe mensen leren kennen en goede vrienden gemaakt. Ik heb geen spijt van mijn keuze voor onthaal i.p.v. te kiezen voor Erasmus. Daarom wil ik nu graag mijn betrokkenheid bij LBK vergroten zodat ik als dagelijks bestuur deze leuke momenten ook met anderen kan delen.

Als penningmeester van LBK krijg ik de mogelijkheid om waardevolle ervaring op te doen in het beheer van financiën en budgettering. Ik ben gemotiveerd om deze kans te benutten om LBK te laten groeien.

Daarnaast vind ik het belangrijk om meer te leren over de financiële kant van een organisatie. De functie van penningmeester biedt mij de mogelijkheid om deze vaardigheden te ontwikkelen en in praktijk toe te passen.

Als DB-lid en fakhuis wil ik mijn positie ook optimaal benutten om anderen te helpen wanneer ze het nodig hebben. Dit is essentieel voor het functioneren van het bestuur. Tot slot wil ik ook bijdragen aan een positieve sfeer binnen LBK.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?
LBK heeft als doel de studenten bio-ingenieurs een fijne studententijd te bezorgen met behulp van diverse activiteiten, waaronder cantussen, TD’s, sport- en cultuuractiviteiten. Er wordt gezorgd voor een gevarieerd aanbod, waarbij er voor iedereen iets leuks te doen is, zonder de focus te leggen op alcoholgebruik.

Daarnaast vertegenwoordigt LBK ook de studenten bij de faculteit. Hierdoor kan je altijd bij ons terecht met vragen en opmerkingen over het onderwijs. Indien nodig is er een mogelijkheid tot samenwerking met de decaan en professoren. Dit werkt drempelverlagend voor de studenten.

Tot slot helpt LBK studenten met hun professionele carrière na hun studententijd. Zo voorziet de werkgroep bedrijvenrelaties onder andere workshops in verband met het opmaken van een CV en organiseren ze een heuse jobfair waar je kan ontdekken welke bedrijven en interessegebieden het beste bij jou passen. Met deze ondersteuning wordt ervoor gezorgd dat studenten niet alleen tijdens hun studententijd maar ook daarna succesvol kunnen zijn.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?
Als penningmeester wil ik graag de begroting van LBK afstemmen op onze visiepunten, zodat dit verder geoptimaliseerd kan worden.

Ten eerste wil ik geld vrijmaken om de Gnorgl gezelliger en toegankelijker te maken op rustigere momenten, om zo meer bezoekers aan te trekken. Een betere inrichting van de Gnorgl kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door te investeren in een bierpongset, Wii, enzovoort. Door een grotere toestroom aan bezoekers te creëeren, kunnen deze extra inkomsten opnieuw geïnvesteerd worden in de fakbar. Daarnaast wil ik geld vrijmaken om de herinrichtingsplannen van de Gnorgl te realiseren.

Als laatste wil ik de hoeveelheid geleend materiaal beperken. Zo komt het materiaal van de van de logistieke werkgroep nog vaak van externen. Dit heb ik zelf bijvoorbeeld ervaren bij de afbraak van het 24-urenloop standje. Hiervoor deden we beroep op gereedschap van VTK. Ik ben van mening dat LBK voor jaarlijkse evenementen in zekere maten over eigen materiaal moet beschikken. Logistieke investeringen zijn van belang gezien de grote verantwoordelijkheid van deze werkgroep.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?
Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor alle financiële aangelegenheden van LBK. Je zorgt onder andere voor de boekhouding, kassa’s, verzekeringen en het opstellen van de begroting. Deze financiële zaken worden besproken met de algemene vergadering en moeten telkens goedgekeurd worden.

Daarnaast is het jouw taak om de financiële toestand van LBK te bespreken op de algemene vergadering, RvB en indien nodig op de openpresidiumvergadering. Je werkt samen met de werkgroep verantwoordelijken om de financiële situatie van hun werkgroep te evalueren en te verbeteren.

Je bent gevolmachtigde op alle rekeningen van LBK, coördineert de aanvragen van de LOKO-subsidies en bent verantwoordelijk voor de verzekeringen. Bij het geven van een gratis vat in naam van de kring of één van haar werkgroepen, dien je eerst goedkeuring te verlenen.

Je ben de voorzitter van de expertise cel financiën en werkt nauw samen met de boekhouders. Bovendien ben je gevolmachtigd studentenvertegenwoordiger in de algemene vergadering van LOKO en zit je verschillende vergaderingen bij, zoals de AV, PV, RvB en LOKO.

Als vast aanspreekpunt voor alle studenten van de faculteit FBIW ben je gevestigd in het fakhuis en ben je altijd bereid advies en hulp te bieden.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?
In het komende jaar zijn er enkele zaken die ik wil behouden, evenals enkele punten die ik wil verbeteren.

Ten eerste wil ik de opvolging van de facturen van BR in samenwerking met de BR verantwoordelijke behouden, omdat dit het afgelopen jaar duidelijk veel effect heeft gehad. Dit is een belangrijk punt omdat er veel geld mee gemoeid gaat waar LBK veel mee kan doen. Dit document wil ik nog aanpassen en optimaliseren. Zo wil ik de begroting maken met behulp van een boekhoudprogramma in plaats van een Excel bestand, wat mijn voorgangers gebruikten. In dit Excel bestand worden de betaalde facturen aangeduid met een kleurensysteem en worden wanbetalers gemarkeerd. Er zijn posten die voor meerdere grootboekrekeningen worden gebruikt, maar niet consequent genoeg worden gebruikt door opvolgers. Hiervoor wil ik een meer consistente oplossing vinden.

Daarnaast wil ik met de expertise cel en RvB een financieel meerjarenplan uitwerken om te zien hoe we als LBK kunnen groeien.

Bonsai heeft ons in de steek gelaten qua partnership op chouffe en bitterballen. Daarom wil ik dat we bankkaart en Payconiq accepteren in plaats van enkel Bonsai. Deze generalisering kan ook bijdragen aan de toestroom van bezoekers aan de Gnorgl, inclusief studenten van andere kringen
.
Als laatste punt wil ik de verschillende functies van ons boekhoudprogramma “de lantaarn” beter onder de knie krijgen en gebruiken om de boekhouding efficiënter te laten verlopen.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?
Ik ben geschikt voor deze functie omdat ik een nuchter en zelfbewust persoon ben. Ik ben me ervan bewust dat deze functie grote verantwoordelijkheden met zich meebrengt en dat er geen ruimte is voor nonchalance. Ik neem mijn taken serieus en zal er alles aan doen om de financiële kant van LBK zo goed mogelijk te beheren.

Daarnaast ben ik een goede planner. Ik ben het gewend om mijn tijd goed te beheren. Dit is al gebleken bij de combinatie van mijn studies en mijn extracurriculaire activiteiten. Deze eigenschap is belangrijk voor de penningmeester, aangezien het werk niet kan worden uitgesteld. Het is van cruciaal belang om alles zo correct mogelijk bij te houden. Dit vraagt zelfdiscipline en goed timemanagement.

Ik ben geschikt voor de functie van dagelijks bestuur wegens mijn betrokkenheid bij verscheidene vorige LBK-activiteiten. Deze aanwezigheid zorgt ervoor dat ik bekend ben met de opkomende ploeg. Hierdoor zal de communicatie soepeler verlopen en kan ik vlotter samenwerken met de andere bestuursleden. Daarnaast ben ik een rustig persoon waardoor ik heel aanspreekbaar en toegankelijk ben voor andere studenten.

Tot slot maak ik als penningmeester deel uit van het fakhuis. Dit is nu al een aangename groep waarbij ik me goed voel. Dat is essentieel is om goed en vlot samen te kunnen werken. Ik ben gemotiveerd om deze sfeer uit te breiden naar heel LBK en klaar te staan voor alle werkgroepen.

Ik zie het als mijn taak om een positieve bijdrage te leveren aan het bestuur en om een omgeving te creëren waarin iedereen zich welkom voelt. Ik wil graag samenwerken met anderen en sta daarbij open voor nieuwe ideeën om de vereniging naar een hoger niveau te tillen.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja

Motivatie

Nog voor ik effectief begon te studeren leerde ik LBK kennen door het onthaalweekend. Ik was als eerstejaartje erg verrast van wat de kring allemaal in zijn mars had. Al snel leerde ik dankzij het onthaal zeer veel vrienden kennen ondanks dat ik eerst helemaal niemand kende. Nadien besloot ik ook deel uit te maken van het eerstejaarspresidium. Mijn liefde voor LBK is dus zeker al vroeg gestart.

In het tweede jaar had ik er nog zeker niet genoeg van en besloot ik in twee werkgroepen te stappen, namelijk Baarr en het tweedejaarspresidium. Het was een heel fijn jaar waarbij ik nog meer fijne mensen heb leren kennen, weeral grotendeels dankzij de mooie kring LBK.

Nu ik in het derde jaar op Erasmus-uitwisseling ben geweest miste ik de kring zeer hard. In het internationaal team heb ik nu ook wat mensen leren kennen, maar ik kijk ernaar uit nog meer te betekenen in de toekomst voor LBK en zou daarom zeer graag een deeltje uitmaken van het dagelijks bestuur.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?

Vriendschap is de fundering waarop LBK is gebouwd. Met al zijn bouwstenen spreidt LBK zich uit over zeer veel onderdelen van het leven van een bio-ingenieur. De kring doet voornamelijk dienst als centrale plek waar iedereen zich volledig kan ontplooien. Daarbij bouwt LBK een brug tussen het studentikoze aspect en het latere bedrijfsleven.

Zonder LBK zag het leven van elke bio-ingenieur er anders uit. Startend van de onschuldige eerstejaarsstudent die via verscheidene activiteiten zich kan integreren binnen die bio-ingenieurs, gaande tot een ouderejaarsstudent die zijn stem wil laten horen in het onderwijsbeleid. Hoever zouden wij komen zonder cursussen van de cursusdienst? Hoe zouden wij ooit het echte studentenleven kunnen ervaren zonder feestpresidium? Deze zaken en nog zoveel meer maken van LBK een unieke kring waar je vrienden voor het leven tegenkomt.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

LBK zal over 5 jaar ongetwijfeld nog steeds een geweldige kring zijn. Om haar nog meer tot haar recht te doen komen, is het belangrijk de visie van LBK meer te verspreiden over heel Leuven. Zo zou ik willen dat elke Leuvense student opkijkt naar onze kring en jaloers is op de sterke banden die worden gebouwd. Om van LBK een ijzersterke kring te maken, dient er ook gekeken te worden naar het financiële plaatje. Hierbij komt de functie vice-penning in de kijker. Door nog meer na te denken over hoe we de centjes ideaal kunnen benutten, zal er meer ruimte zijn voor evenementen te organiseren zoals LBK nooit eerder heeft gekend. Dit proces heeft tijd nodig, maar hoe meer we elk jaar bijleren, hoe meer we kunnen bieden naar het volgende jaar toe.

Op deze manier zou het fijn zijn als we elke bio-ingenieursstudent (en misschien zelfs daarbuiten) nog meer kunnen aantrekken binnen het LBK-gebeuren. Er zou geen student bio-ingenieur meer mogen zijn die nog nooit een bezoekje heeft gebracht aan de Baarr of nog niet van de revue heeft gehoord.

Naar duurzaamheid toe zou het fijn zijn als vice-penning mee na te denken over hoe LBK duurzamer kan worden zonder dat dit te zwaar doorweegt in het financiële plaatje.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?

Vice-penningmeester dient als schakel tussen de verschillende werkgroepen en de penningmeester om deze beiden een handje te helpen. De werkgroep verantwoordelijken kunnen bij deze persoon terecht met vragen over hoe zij het financiële aspect van hun functie kunnen aanpakken en hoe zij het geld van LBK optimaal kunnen benutten. Daarbij helpt de vice-penning bij het opstellen van facturen en het regelen van verzekeringen en subsidies. Ook betaallijsten worden gecontroleerd door de vice-penning, zodat al het geld op de juiste plaats terechtkomt.

Als vice-penning is het belangrijk het overzicht te bewaren over de verschillende werkgroepen en dit op de wekelijkse presidiumvergadering naar voren te brengen. Naast het helpen opstellen van een begroting voor een evenement wordt namelijk nadien een financiële analyse gemaakt. Zo kan men kijken naar wat beter had gekund om naar de toekomst toe evenementen te kunnen optimaliseren. Ook de focus op de beperking van voedseloverschotten is belangrijk in het duurzaamheidskader van LBK.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?

Aangezien vorig jaar de penningfunctie werd opgesplitst, is er meer ruimte voor verandering mogelijk. De denkkracht is namelijk verdubbeld. Er dient een krachtig systeem te ontstaan binnen de verschillende werkgroepen van LBK, dat de werkgroep penning kan besturen.

Als vice-penning zou ik intern willen helpen aan het bouwen hiervan, door elke werkgroep meer duidelijkheid te geven over hoe ze het best hun prijzen bepalen. Zo zou ik graag met elke werkgroep verantwoordelijke nauw samenwerken zodat er 100% transparantie ontstaat over de financiële toestand van de werkgroep.

Het is de bedoeling bij alle evenementen aan kostprijsanalyse te doen op een verstandige manier. Het is namelijk zeer belangrijk dat dit niet op de schouders van de studenten valt, integendeel. Zo kunnen andere fijne evenementen voor een lagere prijs worden aangeboden of kunnen uniekere materialen worden aangekocht of gehuurd. Het zou fijn zijn nog meer de centjes van LBK goed te benutten om zo nog meer unieke evenementen aan te bieden, die elke bio-ingenieursstudent doen stralen. Zo kan de visie van LBK zich verspreiden over heel Heverlee en Leuven.

Een ander aspect waar ik graag meer op zou inzetten is het probleem van onbepaalde facturen van bedrijven. Er bestaat al een template waarbij BR samenwerken met de vice-penning, maar dit zou nog verder kunnen worden uitgewerkt en geoptimaliseerd. Omdat ook studenten in het algemeen heel moeilijk betalen, zijn betaallijsten vervelend om op te volgen. Het zou een innovatie zijn een Paypage te incorporeren waarbij direct wordt betaald voor een evenement (zoals bij andere kringen als VTK).

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?

Ik ben enorm geboeid door economie en kijk al sinds het eerste jaar op naar de functie penningmeester. Het is een functie waarbij je een prominente rol aanneemt binnen LBK. Zonder sterke financiële basis zou de kring niet kunnen zijn wat die is. Ik ben een persoon die zeer gemotiveerd kan werken voor een doel. Ik zou mij de volle 100% willen inzetten voor deze functie en daarbij elke werkgroep helpen nog meer te stralen.

Als lid van het dagelijks bestuur zou ik een schakel vormen op financieel vlak tussen de verschillende werkgroepen. Door mijn hulpvaardigheid zou ik graag een last van hun schouders halen en het dagelijks bestuur nog sterker maken.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?

Ja

Motivatie
Ik zou graag opkomen als Gnorglverantwoordelijke omdat ik al een goede ervaring had met fakbar verantwoordelijke te zijn in de KULAK. Hierbij ben ik al in contact gekomen met verantwoordelijkheid en teamwork. Dit heb ik het voorbije jaar wel wat gemist. Hopelijk krijg ik de kans om het komend academiejaar om met het Gnorglteam samen te werken om de Gnorgl zo aantrekkelijk mogelijk maken te maken voor feestjes en rustige avonden. Daarnaast heb ik de voorbije weken de geïnteresseerd opkomende ploeg leren kennen en zie het 100% zitten om samen met hun te werken om een fantastisch kader te voorzien voor alle bio-ingenieursstudenten.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?
Volgens mij levert LBK een goed kader van het algemeen studentenleven voor alle bio-ingenieurs in Leuven. Alle studenten kunnen na of tijdens de lessen naar de Gnorgl & Baarr. Dit zijn niet de enige plaatsen waar LBK een sociale ondersteuning levert aan de studenten, de functie onthaal levert voor de eerstejaars en toestromende studenten van andere campussen een warm welkom doorheen het volledige academiejaar. Om te zorgen dat de studenten hun lessen kunnen begrijpen levert LBK ook vele hulpmiddelen met behulp van de functies: onderwijs, cudi, pal,… Nadat deze lessen goed verwekt zijn levert LBK een professioneel kader zodat alle studenten in een gezonde en leuke werkomgeving geraken. LBK ondersteunt de bio-ingenieursstudent tijdens en na zijn studies.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?
Binnen 5 jaar hoop ik dat LBK een stabiele kring is die gekend is om studenten te verzorgen en samen te brengen. Ik wens hieraan mee te helpen door middel van tijd en energie te steken in een Gnorgl die afgewerkt is, waar er een goede verstandhouding is met de buurt. Over andere verbeteringspunten binnen LBK kan ik me echter nog niet uitspreken aangezien pas sinds dit jaar in Leuven ben toegekomen en pas slechts sinds enkele weken me actiever inzet voor LBK.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?
De Gnorglverantwoordelijke is aanwezig in het dagelijks bestuur om een aanspreekpunt te zijn voor alles dat te maken heeft met de Gnorgl en haar werkgroep. Dit wordt bereikt door middel van een goede communicatie tussen & met tappers maar ook een aanspreek punt te zijn voor hun. Net zoals dit academiejaar, zal in de toekomst het contact met de buren belangrijk blijven. Indien er problemen zijn kunnen ze mij altijd bereiken. Ik zal dus erop zien dat alle regels en beloften zullen worden nageleefd, om zo een nog betere verstandhouding te bereiken met de buurt. Vervolgens zou ik ook deel zijn van het fakhuis en ben ik dus ook een centraal aanspreekpunt voor iedereen van LBK en haar bijhorende studenten. Ik ben dan er dan voor iedereen om een luisterend oor te zijn en indien gewenst advies te geven (in het mate van het mogelijke).

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?
Vele kulakkers dachten dat de Gnorgl slechts open was, wanneer er een evenement online was geplaatst. Dus mijn primaire focus is de Gnorgl wat meer op de kaart te zetten door middel van de student bewust laten maken dat de Gnorgl een fakbar is die naast fantastische feestjes ook gezellige, rustige avonden heeft. Met als gevolg dat iedere avond een mengeling aanwezig is van bio-ingenieurs- & andere studenten, ondanks de grote afstand tussen het centrum en de Gnorgl. Zodat er een hechte band is tussen alle studenten. Het is natuurlijk ook belangrijk om te bekijken welke verbeteringen er toe te passen zijn op tradities, welke feestjes er zullen plaats vinden,… Dit zal in overleg zijn met de onder verantwoordelijken, de tappers en het rest van de dagelijks bestuur. Om dit allemaal te bereiken is een goede verstandhouding met de buurt ook essentieel en zal dus erop toezien dat alle regels en afspraken opgevolgd worden om zo een vriendschappelijke samenwerking te hebben tussen alle partijen.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?
In het academiejaar 2021-2022 was ik oppervatmeester in de KULAK, dit hield in dat mijn hoofdverantwoordelijkheid de fakbar open houden was. Ik haalde veel plezier hieruit en had dit op een goede manier uitgevoerd. Ik wens dus deze verantwoordelijkheid weer op te nemen en mijn schouders volledig onder dit engagement te zetten. Ik zie het ook volledig zitten om de Gnorgl-tappers te ondersteunen waar nodig en iedereen die in Gnorgl komt een leuke avond te voorzien.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja

Motivatie
De functie van verantwoordelijke bedrijvenrelaties voor LBK spreekt mij enorm aan om verschillende redenen.

Vooreerst ben ik er mij goed van bewust dat de goede invulling van deze functie van groot belang is voor de werking van LBK.

Ik ben een extravert persoon die graag omgaat met mensen. Ik wil mijn sociale en communicatieve vaardigheden en vastberadenheid graag inzetten om verder voldoende inkomsten voor LBK te realiseren.

Ik geloof door mijn networking- en teammanagementskills om ook voldoende contacten te kunnen leggen in veel verschillende sectoren, zodat de studenten beter inzicht zullen krijgen in de erg uiteenlopende opportuniteiten en verwachtingen van de arbeidsmarkt. Door het organiseren van diverse evenementen (hetgeen ik graag doe) hoop ik mijn medestudenten de mogelijkheid te bieden zich hierop beter voor te bereiden.

Bovendien beschouw ik het ook als een uitdaging om onszelf te promoten bij bedrijven, zodat deze meer en beter inzicht krijgen in de brede achtergrond en daardoor grote inzetbaarheid van bio-ingenieurs.

Dit academiejaar engageerde ik mij voor onthaal en het BR-team. Dit engagement wil ik graag uitbreiden en verder zetten, niet alleen als verantwoordelijke bedrijvenrelaties maar ook als lid van het dagelijks bestuur in verschillende actiegroepen, om LBK niet alleen op korte termijn maar ook op lange termijn vooruit te helpen.

Ten slotte zie ik het eveneens als een opportuniteit voor mijzelf om door mijn inzet voor LBK mijn persoonlijke vaardigheden verder te ontwikkelen. Dit zal mij later zowel op professioneel als op persoonlijk vlak ten goede komen.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?
LBK vertegenwoordigt de stem van alle bio-ingenieursstudenten in hogere beslissingsorganen (zowel in onze faculteit, als binnen de KU Leuven), zodat de belangen en noden van de bio-ingenieursstudenten voldoende worden verdedigd.

Bovendien is LBK de brug tussen de studenten en het bedrijfsleven, zodat studenten optimaal voorbereid worden op hun latere professionele leven.

Niet minder belangrijk streeft LBK ernaar voldoende ontspanning te voorzien, door verschillende leuke activiteiten te organiseren, waarop iedere bio-ingenieursstudent zich welkom voelt.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?

LBK wil nog meer gaan voor duurzaamheid.
Vermits we als werkgroep heel wat evenementen organiseren, waarvoor vaak dezelfde materialen moeten aangeschaft worden/gehuurd worden, kan getracht worden om de hieraan verbonden kosten te beperken door bepaalde materialen zelf aan te kopen en/of creatief om te gaan met herbruikbare aankopen (bijvoorbeeld grotere hoeveelheden met korting). Bovendien moeten de hoeveelheden van niet-herbruikbare zaken (bijvoorbeeld eten) beter ingeschat worden, zodat onbruikbare overschotten zoveel mogelijk vermeden worden.

Onnodige flyers en posters kunnen vermeden worden door meer in te zetten op sociale media.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?
Ik zie mijzelf als de schakel tussen de bedrijven en LBK enerzijds en ook en vooral tussen de bedrijven en de studenten anderzijds.

Ik wil mij bezighouden met het financiële plaatje, zodat LBK over voldoende inkomsten beschikt die een optimale werking mogelijk maken. Het opbouwen en in stand houden van een goede en duurzame samenwerking met bedrijven, die leiden tot voldoende sponsordeals, is hierbij voor mij essentieel.

Ik wil ernaar streven de studenten optimale kansen te bieden om zich voor te bereiden op het latere professionele leven, om de arbeidsmarkt te verkennen en zo interessante bedrijven te leren kennen en te netwerken. De bedrijven krijgen op hun beurt zicht op het potentieel van de bio-ingenieurs en kunnen contacten leggen met toekomstige medewerkers.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?
Volgend jaar wil ik ervoor zorgen dat het hele contactdossier in een nieuw jasje wordt gestoken. Dit wil zeggen dat ik de pakketten voor de diverse partners wil updaten. Ik wil er ook naar streven dat het aantal gold partners stijgt. Dit is belangrijk voor de verdere groei van LBK. Dit wil ik bereiken door hun pakket aantrekkelijker te maken. Dit houdt in dat er genoeg voordelen moeten zijn om gold partner te willen worden. Uiteraard moeten deze voordelen er ook voor zorgen dat de bedrijven zich voor een lange termijn binden aan LBK. Dit zorgt voor stabiliteit in de toekomstige werking van LBK.

Verder wil ik de nieuwe bedrijvenrelaties-pagina op de LBK-website nog verder promoten en perfectioneren zodat bedrijven aangezet worden om partner van LBK te worden en te blijven. Om deze doelstelling te halen moet ook verder en meer ingezet worden op andere sociale mediakanalen zoals Instagram, Facebook en LinkedIn. Door meer posts en foto’s op verschillende kanalen te verspreiden in aanloop naar en over de gepasseerde evenementen zal het bereik en de publiciteit vergroten en zullen meer studenten en bedrijven aangezet worden om aan deze evenementen deel te nemen.

De inhoud van de presentaties op de BR launches moet verbeterd worden door duidelijkere richtlijnen en voorbeeldpresentaties te geven aan de deelnemende bedrijven. Hierdoor zullen alle presentaties beter aansluiten bij de noden en verwachtingen van onze medestudenten, wat op termijn zal leiden tot een grotere opkomst.

Ten slotte moet er samen met de onderwijsverantwoordelijken naar gestreefd worden dat de tweede masterstudenten op de dag van de jobbeurs geen verplicht labowerk moeten doen, waardoor de opkomst van de tweede masterstudenten/thesis-studenten kan toenemen. Dit is zowel in hun belang alsook in het belang en de verwachting van de aanwezige bedrijven op de jobbeurs.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?
In de jeugdbeweging was ik jarenlang zeer actief als lid en als leider en heel vaak één van de drijvende krachten achter vele initiatieven. Dit academiejaar engageerde ik mij in het onthaalteam en het BR-team.

Deze ervaringen en mijn engagement wil ik heel graag verder inzetten voor LBK.

Ik denk over voldoende vaardigheden te beschikken om mijn team mee op sleeptouw te nemen en te motiveren om de doelstellingen maximaal te verwezenlijken.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja

Motivatie
Ik wil mijzelf met veel enthousiasme kandidaat stellen voor de functie van vice-verantwoordelijke Bedrijvenrelaties gedurende het academiejaar ’23-’24. Dit is mijn manier om iets terug te doen voor de studentenvereniging die mij de afgelopen jaren doorheen mijn studies heeft begeleid.

Zelf ben ik een zeer gemotiveerd persoon en zet ik mij ten volste in voor de dingen die mij echt interesseren. Het opstellen van mails op een correcte manier is iets wat ik graag doe. Bedrijvenrelaties lijkt mij daarom een geschikte werkgroep waarin ik mijzelf verder kan ontwikkelen in zowel de professionele als de sociale richting. Hierbij staat verder werken aan de professionaliteit van LBK dan ook centraal.

Ik zou graag een verantwoordelijke positie binnen deze werkgroep opnemen aangezien het organiseren en coördineren van evenementen, zowel professioneel als ontspanningsgericht, mij sterk aanspreekt. Als goedlachse persoon zou ik een fijne en informele groepssfeer verzorgen waardoor iedereen zich thuis zal voelen in de groep. Mijn positieve ingesteldheid zal de groep vooruit trekken. Niettemin zal ik ook een luisterend oor zijn als mijn werkgroepleden ergens mee zitten of iets kwijt willen.

Ik ben mij bewust van de grote verantwoordelijkheid die ik volgens jaar zal dragen. Ik ben er volledig van overtuigd dat ik samen met Maarten het jaar tot een goed eind zal kunnen brengen.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?
LBK bestaat om ondersteuning te bieden aan alle studenten van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen, zij het in de vorm van ontspanning of curriculaire hulp. Ze zorgt ervoor dat de behoeften van de studenten tot bij de faculteit geraakt. Studenten helpen om aan werkervaring of een interessante job te geraken is natuurlijk ook van groot belang. Dit is hetgeen waarmee ik mij persoonlijk dan ook het meest mee zal betrekken en ervoor zal zorgen dat dit zo goed mogelijk verloopt.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?
Over vijf jaar zie ik LBK als een professioneler geheel met een volledig eigen identiteit. Dit doen we vooral naar bedrijven toe door duidelijker te maken wat een bio-ingenieur allemaal kan, want we zijn meer dan enkel landbouwers.

Ook maken we LBK samen duurzamer. Hierbij gaat het vooral om afval en verspilling. Met deze ingesteldheid zal ik dan zeker rekening houden tijdens het organiseren van evenementen.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?
De vice-verantwoordelijke is, net zoals de hele werkgroep, verantwoordelijk voor het direct contact met verscheidene bedrijven en is als het ware een afspiegeling van de kring naar de arbeidsmarkt toe. Het is dan ook belangrijk dat de verantwoordelijken er alles aan doen om ervoor te zorgen dat die indruk professioneel is en blijft. Zo wordt het vertrouwen van de sponsors niet geschonden.

Daarnaast zet de vice zich in om het reilen en zeilen van de werkgroep in het oog te houden en in te springen indien nodig. Ervoor zorgen dat de hele werkgroep gemotiveerd blijft doorwerken aan hun taak is de prioriteit. Teambuildings organiseren komt hier ook aan te pas.

De vice verzorgt allerhande evenementen om ervoor te zorgen dat studenten, zij het thesisstudenten of niet, makkelijker en laagdrempeliger een plek kunnen vinden waar ze terecht kunnen voor een job, stage of vakantiewerk.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?
Er zijn verschillende zaken waar ik volgend jaar verandering in zou willen brengen. Allereerst zijn er de gold partners. Ik zie dat dit een weinig aantrekkelijke keuze is voor bedrijven en zou daarom het sponsordossier willen aanpassen om deze partners net iets meer te geven.

Daarnaast wil ik de BR-Launches aanpassen en, in mijn ogen, verbeteren. Dit zou ik concreet doen door deze evenementen een duidelijker thema te geven zodat studenten een beter idee krijgen wat het precies inhoudt en welke bedrijven aanwezig zullen zijn. Ook zou ik de BR-Launches bundelen per sector om enerzijds nog altijd een breed publiek aan te spreken en anderzijds een helder idee te geven van wat je kan verwachten. De presentatie van de sprekers zou ook ingekort worden en volgens bepaalde richtlijnen verlopen, zodat het bedrijf enkel de informatie communiceert die echt belangrijk is voor ons bio-ingenieurs.

Verder wil ik de publiciteit van LBK Bedrijvenrelaties vergroten zodat het herkenbaarder wordt bij de studenten, ook deze die niet bij LBK betrokken zijn. Ik wil aan iedereen de boodschap brengen dat BR ook voor hen iets kan betekenen. Dit zou ik dan doen door meer in te zetten op de vernieuwde LBK-website en sociale media.

Ik zou er ook naar willen streven om de dag van de jobbeurs een vrije dag te maken voor alle thesisstudenten. Thesisstudenten zijn tenslotte de ideale doelgroep van (bijna) alle bedrijven. Hierover zijn na de jobbeurs van dit jaar enkele opmerkingen gekomen, dus zie ik dit zeker als een werkpunt.

Ten slotte is er nog de jobbeurs. Dit jaar is het hele evenement opmerkelijk goed georganiseerd dus dit hoop ik verder te zetten. Ik zal dan ook veel inspiratie halen bij mijn voorgangers. Dit jaar is mijn doel vooral om de jobbeurs te optimaliseren en toegankelijker te maken voor alle studenten.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?
Volgens mij ben ik een persoon die in staat is een groep goed bijeen te houden dankzij mijn goede humeur, mijn positieve ingesteldheid en mijn (flauwe) grapjes. Dit zou dan ook goed van pas komen in zowel de werkgroep als het dagelijks bestuur.

Dit semester heb ik mij ook al geëngageerd voor BR en heb ik gemerkt dat het iets is waar ik mij volledig achter kan zetten. Ik zal mij dan ook gedurende de hele rit gemotiveerd opstellen naar de werkgroepleden.

Volgens mij bezit ik de nodige capaciteiten om, samen met Maarten, onze ideeën te verwezenlijken en er een succesvol jaar van te maken vol kansen voor ons en onze medestudenten.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja

Motivatie
Het is allemaal begonnen tijdens Battle of the Students – The Strava Edition 2021.Toen ik in de 1ste bachelor zat, organiseerde LBKSport deze wedstrijd op Strava. Het doel was om gedurende twee weken als kring zoveel mogelijk kilometers te lopen.
Wegens de coronaregels, was het één van de weinige sportactiviteiten dat LBK kon organiseren. Na elke dag al wat kilometers te hebben gelopen, merkten Jolien en ik op dat de LBK-lopers ietsjes minder gemotiveerd werden aan het einde van de week om nog een plaatsje omhoog te klimmen in de ranking. Daarom besloten we om een Facebookbericht met extra motivatie te plaatsen op de Facebookpagina van LBKSport. De toen opkomende Sportverantwoordelijke van dat jaar merkte dat op en vroeg me om deel uit te maken van de werkgroep Sport. Na de voorbije 2 jaar deze werkgroep te mogen versterken, heb ik gemerkt dat die verantwoordelijke functie ook iets voor mij is.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?
Als student Bio-ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven ben je op zoek naar manieren om je studentenleven zo interessant en uitdagend mogelijk te maken. Gelukkig biedt de Leuvense Bio-ingenieurskring precies dat. LBK is de studentenvereniging die studenten samenbrengt om zich buiten de lessen verder te ontwikkelen.
Bij LBK worden allerlei activiteiten georganiseerd zoals feestjes, sportwedstrijden, culturele evenementen en studiegerelateerde activiteiten. Het bijwonen van deze activiteiten biedt studenten de kans om hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen en nieuwe mensen te ontmoeten. Door een deel van het presidium binnen LBK te worden, kun je ook belangrijke ervaring opdoen in het organiseren en leiden van activiteiten.
Kortom, LBK is een belangrijk onderdeel van het studentenleven aan de KU Leuven. Het biedt studenten een geweldige kans om zichzelf op verschillende vlakken verder te ontwikkelen en betrokken te raken bij hun opleiding en de universiteit.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?
LBK is al een fijne en toegankelijke kring voor studenten, maar er is nog altijd ruimte voor verbetering naar de toekomst toe.
Mentaal welzijn van al onze studenten is zeer belangrijk. Daarom willen wij dit laagdrempelig aanpakken met een buddyproject. De buddies zullen zich kunnen opgeven en zullen in contact gebracht worden met personen die een buddie wensen, zonder dat iedereen hoeft te weten dat hij/zij een buddie is.
We willen ook werken aan de professionaliteit van LBK door onze textiel te uniformiseren. Dat zal ook de interkringenrelaties ten goede komen. Dit vind ik een belangrijk puntje omdat ik als opkomend Sport verantwoordelijke zal samenwerken met andere kringen.
We willen ook streven naar meer verantwoordelijkheid van de presidiumleden. Binnen de werkgroep Sport werd dit afgelopen twee jaar al gedaan doordat elk lid van de werkgroep verantwoordelijk was voor een evenement en een pijler, doorlopende taak voor het hele academiejaar. Door dit verder te zetten, zal de stap van presidiumlid naar verantwoordelijke functie verkleind worden. Als verantwoordelijke blijf je natuurlijk wel de eindverantwoordelijke die alles opvolgt.
Duurzaamheid blijft een belangrijk puntje als Bio-ingenieurskring. Daarom zullen we er blijven opletten dat er gesorteerd wordt op onze evenementen.
LBK is een kring die aan het groeien is en zal blijven evolueren. Ik hoop dat LBK binnen vijf jaar een kring blijft waar iedereen zich welkom voelt.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?
Als sportverantwoordelijke binnen de Leuvense Bio-ingenieurskring zal het mijn taak zijn om verschillende sportactiviteiten te organiseren voor de leden van de vereniging. Ik vind het geweldig om anderen te motiveren en te inspireren om actief te zijn en hun gezondheid en welzijn te verbeteren.
Als student Bio-ingenieurswetenschappen besef ik als geen ander hoe cruciaal sport en lichaamsbeweging zijn voor mijn eigen gezondheid. Het geeft me niet alleen fysieke voordelen, maar het helpt me ook om mijn hoofd leeg te maken en mijn stressniveau te verlagen. Sportverantwoordelijke worden binnen LBK geeft mij de kans om mijn leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. Ik zal samenwerken met andere bestuursleden om evenementen te plannen en te organiseren. Het geeft me voldoening om bij te dragen aan de verbinding en cohesie binnen de vereniging en tegelijkertijd mezelf te ontwikkelen.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?
Een van de zaken die ik zou willen verbeteren, is de communicatie binnen de werkgroep en met de andere DB-leden. Ik zou graag willen werken aan het verbeteren van de communicatie om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Zo zal ik in de werkgroep met aparte Messengergroepen werken per evenement waar telkens de leden in zitten die voor dat evenement verantwoordelijk zijn. Maar ik zal er wel voor zorgen dat de rest ook op de hoogte is van de andere evenementen door updates te sturen in de algemene Messengergroep van Werkgroep Sport. Hierdoor wil ik ervoor zorgen dat iedereen van de werkgroep betrokken is bij alle evenementen die Sport organiseert. Iedereen kan dan ook zijn/haar input geven indien gewenst.
Daarnaast vind ik het engagement van DB-leden om aanwezig te zijn op sportevenementen ook belangrijk. Ik hoor al enkele jaren dat er niet vaak DB-leden aanwezig waren, wat heel jammer is. Sport is niet alleen een geweldige manier om gezond te blijven en stress te verminderen, maar het kan ook dienen als een fantastische manier om de band tussen de leden van de vereniging te versterken. Ik ben ervan overtuigd dat meer aanwezigheid van DB-leden op de sportactiviteiten ervoor zal zorgen dat Werkgroep Sport niet enkel bekend zal staan voor het organiseren van de 24urenloop, maar het zal ook de andere sportactiviteiten populairder maken.
Als lid van een studentenvereniging vind ik het belangrijk dat alle soorten studenten betrokken worden bij sportevenementen. Of je nu een topsporter bent, of iemand die net begint met sporten, iedereen moet de kans hebben om deel te nemen en te genieten van sportieve activiteiten.
Maar niet alleen dat, ik vind het ook belangrijk om aandacht te besteden aan de internationale studenten binnen onze vereniging. Daarom wil ik mij inzetten om samen met de Internationaal verantwoordelijke activiteiten te organiseren die hen bij de vereniging betrekken en hen het gevoel geven dat ze welkom zijn. Sportevenementen zijn hiervoor een uitstekende manier, omdat sport een universele taal is die ons verbindt ongeacht waar we vandaan komen. Zo zouden we een initiatie kunnen geven van sporten die populair zijn in een van de landen van de internationals.
Dus door de communicatie te verbeteren, meer nadruk te leggen op sportevenementen en activiteiten te organiseren voor internationale studenten, kunnen we als vereniging een inclusieve omgeving creëren waar alle leden zich thuis voelen.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?
Mijn twee jaar ervaring in de werkgroep sport is zeker een pluspunt voor deze functie. Gedurende die twee jaar heb ik leren kennis maken met de sterktes en zwaktes binnen de werkgroep. Ik heb geleerd hoe en welke sportactiviteiten jaarlijks georganiseerd worden.
Het verspreiden van het sportvirus is iets waar ik mij graag voor wil inzetten, omdat ik uit eigen ervaring weet hoe belangrijk sport kan zijn voor de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Toen ik in mijn eerste jaar als student bio-ingenieur het sportvirus te pakken kreeg, merkte ik hoeveel verschil het maakte in mijn dagelijks leven. Nu wil ik anderen ook die kans bieden en daarom ben ik ervan overtuigd dat ik als lid van het dagelijks bestuur een waardevolle bijdrage kan leveren. Ik ben ook iemand die openstaat voor kritiek en altijd bereid is om te luisteren naar de mening van anderen. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich gehoord en begrepen voelt, en ik ben dan ook altijd beschikbaar voor vragen of bezorgdheden van anderen.
Ik ben iemand die enorm geëngageerd is op het vlak van organiseren en ik hou ervan om de handen uit de mouwen te steken. Ik weet van aanpakken en ga geen uitdaging uit de weg. Ik zie werk en vind het fijn om projecten tot in de puntjes uit te werken en tot een succesvol einde te brengen.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja

Motivatie
De Baarr was mijn instap in de kring, de plek waar ik verliefd werd op LBK. Toen ik in de werkgroep van Ward Boven stapte, kende ik nog niemand binnen de vereniging dankzij het virus. Het duurde echter maar een paar tellen aan het begin van het semester voordat ik de hele kring kende en altijd in de Baarr terecht kon. Dit nam ik dan ook letterlijk en ik was nergens anders meer te vinden, wat een ware verademing was na corona, een tijd waarna we allemaal behoefte hadden aan sociaal contact. Het was niet moeilijk om gemotiveerd te raken voor het café onder het beleid van Ward. Hij runde de keet alsof hij het al jaren deed en ik wist heel snel dat ik in zijn voetsporen wilde treden. Tappen in de Baarr doe ik na 2 jaar nog steeds met veel plezier. Het voelt voor mij niet aan als werk, maar als ontspanning. Als klant kan je zowel overdag als ’s avonds kiezen tussen gezellig toog hangen, een gezelschapspelletje spelen met de andere Baarrgangers of iemand uitdagen voor een match aan de kickertafel. Er is voor iedereen wel wat te vinden en dit zorgt voor een universele ontmoetingsplek waar vriendschappen worden gevormd die blijven voortbestaan tot lang na onze de studententijd.

Volgend jaar wil ik elke dag instaan voor het beheren van wat ik beschouw als het hart van LBK!

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?
Voor mij persoonlijk betekent LBK “ondersteuning”. Hoe interessant ik mijn studie ook vind, ik zou het niet volhouden zonder de steun van mijn vrienden en mijn kring. De vereniging geeft kleur aan mijn dag en staat me bij als het even iets minder goed gaat. ’s Middags opladen in de Baarr en luisteren naar anderen die vertellen over waar ze die dag mee bezig zijn geweest, houdt me gemotiveerd.
Van oudsher zijn mensen sociale wezens en ons verenigen met anderen zit diep verankerd in onze natuur. Samen sta je sterker en dit is volgens mij de bestaansreden van LBK en elke andere vereniging.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?
Het presidium van LBK ziet er op dit moment een beetje anders uit dan bij andere kringen. Een tapper die één keer per week komt tappen is al lid. Deze inclusiviteit zorgt voor een heel grote groep, wat zeker ook zijn voordelen heeft maar we willen evolueren naar een systeem waar een presidium lid meer verantwoordelijkheden krijgt dan velen nu. Een systeem waar elk lid kan tonen wat hij kan en een beetje meer wordt dan een werkpaard. De werkgroep verantwoordelijke zou dan meer coördineren dan organiseren, het overzicht goed behouden en zijn werkgroep leden begeleiden en helpen zonder zelf alle beslissingen te maken. We hopen dat presidiumleden op deze manier meer gemotiveerd worden om zich in te zetten voor de algemene werking van de kring en niet meer enkel hun eigen taak. We hopen dat ze zich meer gewaardeerd en nuttig beginnen voelen en doorschuiven naar een dagelijks bestuursfunctie.

Bovendien willen we volgend jaar logistiek laten groeien. Heel veel materiaal werkt nu niet degelijk of is niet aanwezig in de garage. Dit maakt ons heel afhankelijk van andere kringen en uitleendiensten. Het hebben van eigen boxen is hier al een voorbeeld van. Er zou een lijst opgemaakt worden van materiaal dat op dit moment niet aanwezig is en waar we volgend jaar verandering in willen brengen. Logistiek is een essentieel steunpunt voor een goede werking van onze kring en hier in investeren is dus zeker geen verloren zaak.

Een volgend punt dat hoog op onze agenda staat is het mentale welzijn van onze studenten. Hier is al veel verbeterd ten opzichte van een poos geleden met dank aan het huidige dagelijks bestuur en wij willen ons dan ook inzetten om dit verder uit te werken. Een goed opvangnet creëren is en blijft belangrijk en er zijn zeker nog verbeteringen mogelijk in deze hoek. Dit waren we van plan door het invoeren van een buddy project. Het in contact brengen van mensen die nood hebben aan een buddy met mensen die zich hier graag voor zouden willen inzetten.

Kleinere puntjes zijn Gnorgl verbouwingen om de geluidsoverlast te minimaliseren en toe te werken naar een betere relatie met de buren, het inzetten op een duurzame werking van de kring en de al ingevoerde hervormingen goed opvolgen en verbeteren waar nodig.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?
De Baarr is een universele ontmoetingsplek voor een uitgebreid assortiment aan karakters. Iedereen kan er wel iets goeds over zeggen. De Baarr is heel belangrijk in het vormen van een grote, stabiele kring. Voor een goede werking van de vereniging heb je genoeg gemotiveerde leden nodig die allemaal graag hun steentje bijdragen. Dat interne kring gevoel wordt gecreëerd op plekken zoals de Baarr en de Gnorgl. Als Baarr-verantwoordelijke volgend jaar is het mijn taak een sfeer te handhaven waarin iedereen zich goed en welkom voelt.

Verder worden er heel vaak LBK-evenementen georganiseerd in de Baarr. Er wordt dan ook van mij verwacht dat ik help om dit zo efficiënt mogelijk te organiseren, helder communiceer over wat er verwacht wordt van de eindverantwoordelijke voor het evenement in kwestie en op tijd de zaken in orde breng die in orde gebracht moeten worden voor een optimaal verloop van het event van een collega bestuurslid of verantwoordelijke.

Als dagelijks bestuurder ben ik niet alleen verantwoordelijk voor mijn taken, maar betrokken bij de hele kring en fungeer als contactpersoon tussen mijn werkgroep en andere bestuursleden. Ik communiceer duidelijk en snel en neem de visie van het hele team mee in mijn beleid.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?
Een frisse pint uit een schoon glas is een van de essentiële aspecten van een goede café-ervaring. Daarom wil ik mij volgend jaar richten op het verbeteren van de hygiëne in de Baarr, aangezien daar nog veel ruimte voor is. Het gaat hierbij om kleine taken zoals het zorgen voor voldoende gewassen handdoeken en schone sponzen, het regelmatig uitkuisen van de afvoerleidingen om te voorkomen dat de toog onder het bier staat, het schoonmaken van de koffietas schapjes, etc. Het is belangrijk dat het hele team verantwoordelijkheid neemt over deze taken en daarom zal ik duidelijke instructies geven aan de tappers over wat er van hen wordt verwacht tijdens hun tapshift. De volgende stap is om enkele systemen uit te denken samen met mijn verantwoordelijken en deze systemen te evalueren tijdens een proefperiode om te zorgen dat alles effectief gebeurt. Het onderhouden van een schone toog is namelijk een verantwoordelijkheid die we allemaal moeten dragen.
Naast schoon moet een toog ook gestructureerd zijn voor een goede werking. Dit houdt in het maken en opruimen van de schapjes, het plaatsen van een PMD-vuilnisbak, een bak voor de schone en propere handdoeken en eventueel een extra (kleine) frigo om de dagelijkse broodjes in koel te houden. Verder wil ik graag de vloer achter de toog herleggen om ongelukken tijdens het tappen te voorkomen. Ook staat en ligt er op dit moment nog veel materiaal dat er eigenlijk niet moet staan of liggen, maar beter ergens anders bewaard wordt.

Natuurlijk is een schoon glas op een schone toog niet voldoende om een optimale Baarravond te garanderen. De sfeer wordt namelijk bepaald door verschillende factoren. De kickertafel is al jaren een vaste waarde, kan door niemand nog weggedacht worden en zorgt ervoor dat velen blijven terugkomen. Daarom vind ik het erg belangrijk om deze te herstellen en te blijven onderhouden. Daarnaast is iedereen bekend met de frequente zoektocht naar dobbelstenen of een spel kaarten in de spelletjeskast, ook de kickeraars die hun match vaak moeten onderbreken om de weg naar de kast vrij te maken. Na het verplaatsen, opruimen en aanvullen van de kast zal volgend jaar geen enkele zoektocht nog een match verstoren en hopelijk wel een volledig kaartspel of dobbelstenen opleveren.

Of je nu besluit om te kickeren, te kaarten of gewoon bij te praten, je zal altijd kunnen kiezen om dit te doen in het gezelschap van een Ronny en/of een Paco. Volgend jaar zal ik persoonlijk instaan voor het tijdig bijbestellen en aanvullen van Rodenbach en alle andere bieren/frisdranken die we aanbieden in onze Baarr.

Het is belangrijk om te onthouden dat volgend jaar het eerste jaar is van het nieuwe systeem. De hervormingen moeten nauwlettend worden opgevolgd en in het begin zullen mijn team en ik moeten zoeken naar een takenverdeling die voor iedereen werkt. Bovendien zal ik ervoor zorgen dat we op tijd naar de Colruyt gaan, hoewel de hervormingen hier al aanzienlijk aan bijdragen. Er zal namelijk een verantwoordelijke zijn voor het beheer van de colliestock, die regelmatig inventariseert en ervoor zorgt dat we tijdig inkopen doen.

Een laatste persoonlijk projectje is het zoeken naar een vegetarisch alternatief voor onze worstenbroodjes zoals het invoeren van fruitweek. Er wordt om de maand gedurende een week lang een fruitje in de kijker gezet, dit om het eten van genoeg fruit te promoten en het aanbod voor onze vegetariërs een beetje aan te rijken. Daarnaast is het ook ongelooflijk lekker. Het aangekochte fruit zal koel gehouden worden in een kleine, daarvoor voorziene koelkast.

Mijn persoonlijke projecten voor volgend jaar zijn dus structuur en hygiëne achter de toog en in de koten, het opvolgen en indien nodig verbeteren van de hervormingen, het herleggen van de vloer, het herstellen en onderhouden van de kickertafel, het aanvullen van Ronny en het zoeken naar een vegetarisch alternatief zoals fruitjes.

De Baarr is een project waar altijd werk aan is en altijd tijd in gestoken kan worden.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?
Ik ben de geschikte persoon voor deze functie omdat ik de Baarr heel goed ken en al 2 jaar actief lid ben van de werkgroep. Zoals al eerder vermeld in deze kandidatuur spendeer ik daar veel tijd, het werk in de Baarr zie ik eerder als ontspanning dan als een opgave. Ik wil meer verantwoordelijkheden opnemen en ben gemotiveerd om het goed te doen omdat ik weet hoe belangrijk die plaats is voor een groot deel van onze faculteit. Ik besef heel goed dat als dagelijks bestuur mijn taken daar niet ophouden. Een bestuursfunctie betekent betrokken zijn bij de hele kring en een helpende hand toesteken waar nodig, ook ben ik een contact punt tussen mijn werkgroep en de andere bestuursleden. Het is mijn taak om helder en volledig terug te koppelen over de interne werking van de Baarr op de presidium- en dagelijks bestuursvergadering en de visie van de hele ploeg mee te nemen in mijn beleid van de Baarr. Ik ben niet bang om uit te komen voor mijn mening en ben duidelijk en snel in mijn communicatie met anderen. Ik ben overtuigd dat ik hier zeker nog in kan groeien en nog veel zal leren van mijn mede-opkomende collega’s maar ik vertrek van een goede basis set skills.

Ik ben gemotiveerd om de rol van dagelijks bestuur op me te nemen en ervoor te zorgen dat de kring optimaal functioneert.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja

Motivatie
Mijn LBK verhaal begon in de tweede bachelor, toen ik me aansloot bij de werkgroep feest. Dat jaar kon ik al eens proeven van het reilen en zeilen van de LBK werking, en die smaak beviel me wel. Ik besefte dat ik graag wat meer verantwoordelijkheid wou opnemen in plaats van alleen presidium lid te zijn. Zo gezegd zo gedaan werd ik het jaar daarna, in mijn derde bachelor, onthaal verantwoordelijke. Het is een functie die me al veel plezier heeft gegeven en me veel heeft geleerd. In de loop van dit academiejaar ben ik een actieve deelnemer en toeschouwer mogen zijn van de werking van deze prachtige kring. Ik leerde dat LBK naast de ontspanning verzorgen nog twee heel belangrijke dingen doet, namelijk (onderwijs) vertegenwoordiging en bedrijvenrelaties. Mijn interesse voor onderwijs werd al gewekt in het eerste semester op de PV, waar elke week de onderwijsvergaderingen werden teruggekoppeld. Het leek me heel leuk om me daar wat verder in te verdiepen en te leren wat het is om een studentenvertegenwoordiger te zijn. Ik sloot me in het begin van het tweede semester aan bij de werkgroep onderwijs en mijn interesse groeide alleen maar. Ik besef dat onderwijs verantwoordelijke een heel belangrijke functie is met een grote verantwoordelijkheid maar ik ben er van overtuigd dat ik dat aan kan. Ik kijk er heel hard naar uit om de student te vertegenwoordigen en om deel te zijn van het dagelijks bestuur van LBK.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?
De bestaansredenen van LBK zijn opgedeeld in drie grote pijlers. Deze zijn ontspanning, professionele vorming en studenten vertegenwoordiging. Ontspanning bestaat uit de evenementen georganiseerd door sport, feest, cultuur, onthaal, internationaal, revue, IFR, galabal, Gnorgl en Baarr. De andere twee pijlers zijn iets minder bekend maar daarom zeker niet minder belangrijk. Bedrijvenrelaties representeert de pijler van de professionele vorming. Ze zorgen voor tal van contactmomenten tussen studenten en bedrijven en geven verschillende workshops over vaardigheden die je nodig zal hebben in het bedrijfsleven. Als laatste is er studentenvertegenwoordiging, dit is dan vooral gericht op vertegenwoordiging binnen het onderwijs kader. Werkgroep onderwijs zorgt er voor dat de mening en de belangen van de student bij de faculteit terecht komen.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?
Over 5 jaar zouden we een goede doorstroom willen hebben van presidiumlid naar verantwoordelijke van de werkgroep. We willen voor onze logiestieke werking onafhankelijkheid van andere kringen. Ook willen we bijdragen aan het mentaal welzijn van de studenten.
Samen met het gehele dagelijks bestuur hebben we een aantal punten uitgewerkt om deze plannen en andere belangrijke dingen te helpen verwezenlijken. Als eerste willen we inzetten op mentaal welzijn door naast het verderzetten van de ambassadeurswerking ook een buddy project op poten te zetten. Verder willen we presidium verloning herbekijken en zorgen voor een betere betrokkenheid van het presidium door meer verantwoordelijkheden uit te besteden. Ook willen we de logistieke werking uitbreiden. Dit zouden we doen door betere materialen voor hun te voorzien, zo hopen we dat de werkgroep logistiek efficiënter en autonomer kan werken in de toekomst.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?
Studenten vertegenwoordiging vormt één van de pijlers van LBK. Werkgroep onderwijs is het deel van LBK dat bedoeld is om de kloof tussen de student en de faculteit te verkleinen. Onderwijs zorgt ervoor dat de stem van de student gehoord wordt en dat beslissingen genomen worden met het belang van de student in het achterhoofd. Ook zal het onze verantwoordelijkheid zijn om de student geïnformeerd te houden over de genomen beslissingen. Dit gebeurt op de PV (open voor presidium) en op de OOV (open voor alle studenten bio-ingenieur) waar telkens uitgebreide terugkoppelingen volgen.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?
Om de student zo goed mogelijk te vertegenwoordigen is het belangrijk dat de studenten weten wie hun vertegenwoordigers zijn. Daarom zou ik in het begin van het academiejaar rond gaan in de aula’s om mezelf en de onderwijs secretaris voor te stellen en kort uit te leggen wat werkgroep onderwijs doet en dat ze met al hun onderwijs gerelateerde vragen of opmerkingen bij ons terecht kunnen op de OOV.
Dit jaar wordt er voor de OOV een agenda uitgestuurd. Deze agenda geeft weer welke vergaderingen worden teruggekoppeld/voorbereid. Vaak zegt de agenda heel weinig over de besproken onderwerpen waardoor de OOV minder aantrekkelijk oogt. Ik zou graag volgend jaar bij elk agenda punt een kleine nota toevoegen die de besproken punten al goed inleidt zodat de OOV beter geïnformeerd is en de aandacht van externen getrokken wordt.
Verder is er al vaak uit onderwijsbevragingen gekomen dat er veel ontevredenheid is bij de studenten over de feedback op taken en examens. We gaan er op inzetten dat feedback op tijd en op een toegankelijke manier wordt gegeven. ANS word bijvoorbeeld als heel nuttig ervaren en we willen er voor zorgen dat dat meer gebruikt wordt als feedback systeem.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?
Onderwijsverantwoordelijke kan in 2 delen worden opgedeeld. Enerzijds is natuurlijk de onderwijs functie, waar je de mening van de student moet uiten op tal van vergaderingen. Ik ben zeker mondig genoeg om die mening te kunnen verkondigen maar ook open en flexibel genoeg om te luisteren naar de mening van anderen. Ik ben ook vanaf het begin van het tweede semester lid geworden van de onderwijs werkgroep, wat me al een goed idee geeft van wat de functie inhoudt. Als tweede is er de DB functie die goed moet worden uitgevoerd. Als onthaalverantwoordelijke heb ik al een jaartje kunnen meedraaien in een dagelijks bestuur. Ik heb ervaring met vergaderingen, zorgen dat shiftenlijsten opgevuld geraken en verantwoordelijkheid nemen in het belang van de kring. Ook kan ik goed samenwerken in teamverband en kan je op mij rekenen. Ik ben helemaal klaar en gemotiveerd om volgend academiejaar dit engagement aan te gaan.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja

Motivatie
Mijn eerste aanraking met LBK begon toen ik me inschreef voor het LBK volleybalteam voor de interfacultaire beker. Hoewel we dat jaar niet ver in het tornooi geraakt zijn, vond ik het toch een hele aangename ervaring. Er hing een gezellige sfeer en we genoten gewoon van het volleybal spelen. Het is ook via het volleybalteam dat ik Julie leerde kennen en zo uiteindelijk in die werkgroep onderwijs beland ben. Door mijn tijd in de werkgroep realiseerde ik me snel dat LBK zoveel meer is dan een goede cursusdienst en toffe evenementen. Het is ook de link tussen de studenten en de faculteit zelf. Ik zag hoe we écht inspraak in beslissingen hadden en hoe er naar onze mening geluisterd werd. Ik besef dus ook dat het een belangrijke functie is, maar ik kijk er naar uit om de student verder te vertegenwoordigen, deze keer als onderwijssecretaris, en deel uit te maken van het dagelijks bestuur.

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?
LBK is niet alleen een vereniging van studenten maar vooral ook een vereniging vóór studenten. Het helpt bio-ingenieurs in wording op verschillende manieren. Ten eerste vormt het de link tussen de student en de faculteit. Het zorgt ervoor dat studenten vertegenwoordigd worden op vergaderingen en helpt ervoor te zorgen dat beslissingen genomen worden rekeninghoudend met het belang van studenten. Ten tweede zorgt het uiteraard voor ontspanning. Dit doet het op verschillende manieren, vb. evenementen, feestjes, sport, Gnorgl en de Baarr. Het ontvangt nieuwe studenten en helpt hen sociale contacten leggen. Als laatste zorgt LBK ook voor een goede voorbereiding op de stap naar het werkleven. Dit wordt natuurlijk vooral gedaan door BR, met als belangrijkste de jobbeurs, maar ook infosessies om bijvoorbeeld een CV te leren opstellen.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?
We willen LBK nóg toegankelijker maken en hopen de stap van werkgroeplid naar werkgroepverantwoordelijke makkelijker te maken. We wensen het presidium meer uniformiseren, en willen manieren zoeken op presidiumleden meer te belonen voor hun inzet. We willen inzetten op logistiek om zo onze kring onafhankelijker te maken. Daarbij zullen we proberen weer meer leven te blazen in onze fakbar. Verder willen we het buddy-project nog meer laten groeien en zo meer bezig te zijn met mentaal welzijn. Ten slotte blijft duurzaamheid als bio-ingenieurs altijd belangrijk en zullen we altijd proberen onze kring zo duurzaam mogelijk te laten werken.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?
De werkgroep onderwijs is als link tussen de student en de faculteit een belangrijk deel van LBK. We zorgen ervoor dat de mening van de student gehoord wordt, en het belang van de student in rekening genomen wordt vooraleer er beslissingen gemaakt worden. Als onderwijssecretaris is het mijn taak om duidelijke verslagen van de vergaderingen te nemen, zodat student op de hoogte blijven van wat er beslist wordt.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?
Momenteel weten veel studenten niet dat er studentenvertegenwoordigers zijn, en bijgevolg dus ook niet wie ze zijn. Dit zullen we proberen oplossen door in het begin van het academiejaar in de aula’s rond te gaan. De onderwijsverantwoordelijke en ik kunnen onszelf dan voorstellen, uitleggen wat onze werkgroep juist doet, en ons (en de OOV) openstellen als aanspreekpunt voor vragen en problemen met onderwijs. De OOV zelf willen we verduidelijken door een iets uitgebreidere agenda uit te sturen zodat mensen een beter zicht hebben op wat er juist allemaal gaande is qua vergaderingen en beslissingen. Ten slotte blijft het gebrek aan feedback een knelpunt in onze opleiding. We hopen natuurlijk dit probleem te kunnen verminderen, door het een gesprekspunt te houden. Met de opkomst van ANS, hopen we zo ook zelf een oplossing naar voren te schuiven.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?
Omdat ik al een jaar een studentvertegenwoordiger ben ken ik de werkgroep natuurlijk al. Verder kan ik gestructureerd werken en ben ik verantwoordelijk. Ik besef dat mijn functie belangrijk is en zal me dus ook ten volste inzetten. Als DB-lid kan ik helpen doordat ik altijd een heldere blik behoud tijdens het oplossen van problemen, en niet bang ben om mijn mening te uiten.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja

Motivatie
Voordat ik actief was binnen LBK, en dit is pas sinds dit jaar, had ik geen benul van wat LBK betekende en deed voor alle bio-ingenieurs (zowel op vlak van onderwijs als op vlak van evenementen organiseren). Ik zie dit als een kans om dit terug te geven aan LBK en om op mijn beurt van betekenis te zijn voor alle bio-ingenieurs. De voor mij meest geschikte manier om dit te doen is als Communicatie Verantwoordelijke. Ik vond het leuk om de Half Time banners te maken en om de Floreat tekstjes te schrijven voor 3de bac. Ik wou hoe dan ook bij team communicatie gaan (verantwoordelijke of niet).

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?
Ik zie LBK enerzijds als een vertegenwoordiger van de bio-ingenieur op vlak van onderwijs, sport en bedrijvenrelaties. Anderzijds staat LBK in voor het organiseren van evenementen voor studenten, het openhouden van de Gnorgl en Baarr maar ook het verdelen van cursussen. Samengevat heeft LBK dus 2 grote bestaansredenen. Het vertegenwoordigen en het entertainen van alle bio-ingenieurs.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?
LBK moet nog meer dan ooit een aanspreekpunt worden voor bio-ingenieurs die zich niet goed in hun vel voelen. Hiervoor moeten we contact leggen met de mensen die een luisterend oor nodig hebben enerzijds, en anderzijds met de mensen die een luisterend oor willen aanbieden.
Ook moet LBK duurzamer worden. Dit hopen we o.a. te bereiken met het uniformiseren van textiel en door logistiek efficiënter te maken.
Ten laatste moet LBK aantrekkelijker worden voor potentiële werkgroepleden en -verantwoordelijken. Dit kan enerzijds door de presidiumleden en het dagelijks bestuur meer te belonen en zo blijk van waardering te geven maar vooral door de werkgroepleden meer verantwoordelijkheden te geven.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?
Communicatieverantwoordelijke staat aan het hoofd van de werkgroep communicatie en heeft hier een overkoepelende functie. Hij/zij moet er dus op toezien dat de werkgroep op een professionele wijze de taken toegewezen aan communicatie uitvoert (zoals de Floreat schrijven, online posts verbeteren, evenementen online plaatsen, banners maken, de website beheren, …). Verder moet hij/zij als DB lid meedenken over en werken aan de toekomst van LBK, zowel op korte als op lange termijn. Verder is de Communicatieverantwoordelijke verantwoordelijk voor het digitale fototoestel van LBK, voor het drukken van lidkaarten en van de humus.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?
In de lijn van de herstructureringen die dit semester werden ingevoerd denk ik dat de taken nog beter verdeeld kunnen worden binnen de werkgroep communicatie. De bedoeling is dat de verantwoordelijke de taken verdeelt en het overzicht bewaart. In theorie zou een verantwoordelijke evenveel werk hebben binnen de werkgroep als de andere leden. Dit biedt ruimte voor de verantwoordelijke om zich meer te kunnen wijden aan het DB-aspect en aan de werkgroep leden geeft dit de kans om zich klaar te stomen voor het DB.
Ook wordt het tijd dat de nieuwe website klaar is en online komt.
Verder denk ik dat de secretaris (deels) verantwoordelijke van de digitale camera zou moeten zijn aangezien deze persoon op fakhuis zit en het makkelijker kan uitlenen aan een werkgroep indien nodig.
Ten laatste denk ik dat de uniformisatie van de banners moet worden verdergezet aangezien die LBK professioneler maakt en bijdraagt aan de goede naam van LBK.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?
Ik kan goed het overzicht bewaren, ik ben creatief, ik hou van banners maken en van Floreat tekstjes schrijven en verbeteren en ik ben daardoor ook heel gemotiveerd. Ik acht mezelf geschikt als DB lid omdat ik een grote motivatie heb om iets terug te geven aan LBK en omdat ik al vaker naar PV’s en AV’s ben gegaan en dus wel al een beetje inzicht heb in hoe het besturen van een vereniging als LBK werkt.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja

Motivatie
Toen ik begon te studeren ben ik in het eerste bac presidium gegaan, dit was persoonlijk niet zo een toffe ervaring en wou ik niet per se in een werkgroep gaan. Maar in het tweede semester van het 2e jaar ben ik toch bij Team feest gegaan met Marie als feestpreses en dit was zo’n goeie beslissing. Pas toen ik in onthaal gegaan ben, heb ik zoveel mensen leren kennen en was ik echt zeker dat ik nog verder iets wou doen in LBK. Feestpreses lijkt mij de leukste functie en ik wil graag de verantwoordelijkheid op mij nemen en mijn tijd erin steken om samen met de werkgroep iedereen in LBK en daarbuiten super toffe TD’s en cantussen te geven. Ook heb ik heel veel zin in een DB jaar met het opkomende team, met sommigen heb ik al een onthaal jaar achter de rug en de anderen hebben we op korte tijd al goed leren kennen hebben en ik ben er zeker van dat we goed gaan kunnen samenwerken!

Wat is voor jou de bestaansreden van LBK?
LBK is er in de eerste plaats voor de studenten te helpen met hun studie en verdere carrière als bio-ingenieur door boeken te voorzien en studenten in contact te brengen met bedrijven. Wat zowel een voordeel voor de studenten als voor bedrijven is. LBK zorgt ervoor dat de studenten hun stem vertegenwoordigd wordt, dat ze hun mening kunnen geven over eventuele veranderingen in het onderwijs en brengt proffen en student samen. Ook is LBK er om de bio-ingenieurs allerlei activiteiten te bieden en hun samen te brengen op feestjes en cantussen, in de Gnorgl of in de Baarr.

Waar moet LBK over 5 jaar staan? En welke dingen moeten verbeterd worden om daar te geraken?
Binnen vijf jaar zien we graag dat LBK sterk inzet op mentaal welzijn. We willen graag een buddy project opstarten zodat op lange termijn dit een gekend concept is en dat elke student die er nood aan heeft een luisterend oor heeft. Het project houdt in dat er een form beschikbaar is voor de buddy presenteerder en de buddy zoeker en we zo, ook voor meer specifieke (aan)vragen, buddy’s kunnen matchen. Studenten kunnen dan met hun buddy sturen bellen of afspreken. Het is laagdrempeliger voor buddy presenteerders dan het ambassadeur project omdat het minder publiek is met een tekstje online, voor de buddy zoeker is het ook heel laagdrempeliger door te werken met de form.
Door ook de form ‘hoe voel je je’ te behouden willen we alle studenten zich gehoord doen voelen als ze met iets zitten dat ze ergens terecht kunnen. Concreet willen we zien dat binnen vijf jaar mentaal welzijn een gekend punt binnen LBK is, dat we dit heel belangrijk vinden en dat mensen bij ons/de buddy’s terecht kunnen.
Verder willen we een goeie relatie met de buren van FH/Gnorgl. We willen het doortrekken van stilte op de Koer en een compromis vinden die zowel ons als de buren tevreden maakt. Dat dit geen aanslepend probleem blijft en dat we wel gewoon een goeie relatie met de buren hebben. Dit gaat wel moeilijk worden naar mijn mening maar we proberen.
Op logistiek vlak willen we meer gerief van ons eigen hebben zoals een tent, zoals boxen..dat we dat materiaal niet moeten gaan lenen. Dit is zeker op lange termijn omdat sommige dinges zoals de tent veel kosten.
Over vijf jaar zien we het ook dat iedereen die bij LBK betrokken is meer verantwoordelijkheid krijgt. Want er zijn nog veel werkgroep leden die gewoon shiften of weinig input hebben maar als je hun meer verantwoordelijkheid geeft gaan ze meer gemotiveerd zijn om meer bij te dragen en meer input te hebben en zo dat iedereen meer betrokken is.

Welke rol speelt jouw gekozen functie binnen LBK?
Feest is een belangrijk deel van een van de drie pijlers waarvoor LBK staat namelijk ontspanning. Van de georganiseerde evenementen in LBK zijn de evenementen van feest er om plezier te maken en het brengt de mensen die van feesten houden naar LBK.

Welke zaken binnen jouw functie kunnen verbeterd worden? Op welke zaken binnen deze functie zou jij je volgend jaar willen focussen?
Een belangrijk puntje bij evenementen organiseren is reclame maken. Ik zou hier graag iets meer op inzetten. Bij TD’s meer inspelen op het thema, de promo’s er later op zetten om de geïnteresseerde vaker een melding te laten krijgen, meer op instagram posten omdat we bij schachtjes wel echt merken dat die hun facebook of messenger niet vaak openen, enzovoort.

Waarom ben jij de geschikte persoon voor deze functie? En waarom zou jij geschikt zijn als lid van het dagelijks bestuur?
Ik ben geschikt voor deze functie omdat ik mij zeker de volle 100 procent hierin ga smijten en ik ben ook gemotiveerd om een betere evenementen planner te worden. Ik kijk er naar uit om er aan te beginnen en met de tips van mijn voorgangers de kneepjes van Feest Preses te leren! Ook als DB lid ga ik een meerwaarde zijn binnen LBK, ik denk probleemoplossend, op vergaderingen durf ik mijn mening te geven en ik help zeker graag waar nodig.

Heb je het kiesreglement gelezen en stem je hiermee in?
Ja